بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 652,490 21.7 809,376 24.52 870,258 15.22 1,054,815 15.64
اوراق مشارکت 808,895 26.9 631,557 19.13 872,550 15.26 1,041,744 15.45
سپرده بانکی 2,130,024 70.83 1,822,261 55.2 3,927,021 68.67 4,599,823 68.22
وجه نقد 258 0.01 93 0 83 0 80 0
سایر دارایی ها -,589,660 -19.61 37,645 1.14 48,359 0.85 46,106 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 304,580 10.13 353,223 10.7 361,461 6.32 359,124 5.33