جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 735,269 23.1 2,509,900 40 2,787,594 49.77 3,010,902 52.16
اوراق مشارکت 838,939 26.35 1,416,221 22.57 1,492,522 26.65 1,499,197 25.97
سپرده بانکی 2,160,521 67.86 2,297,677 36.62 1,270,229 22.68 1,217,467 21.09
وجه نقد 249 0.01 80 0 80 0 80 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,555,557 -17.45 50,928 0.81 50,632 0.9 44,668 0.77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 326,405 10.25 810,517 12.92 892,901 15.94 985,631 17.08