جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 789,825 24.38 3,047,176 53.38 3,388,139 58.42 3,587,260 59.53
اوراق مشارکت 853,566 26.35 1,501,252 26.3 1,533,487 26.44 1,554,115 25.79
سپرده بانکی 2,134,072 65.88 1,105,158 19.36 816,396 14.08 851,352 14.13
وجه نقد 246 0.01 80 0 80 0 80 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,542,271 -16.74 54,810 0.96 62,005 1.07 32,677 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 343,869 10.62 1,026,210 17.98 1,197,565 20.65 1,302,395 21.61