جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,585,016 36.96 3,871,167 59.05 3,234,556 56.39 3,014,654 56.16
اوراق مشارکت 944,891 22.03 1,475,719 22.51 1,986,285 34.63 2,031,027 37.83
سپرده بانکی 2,186,936 50.99 1,157,558 17.66 485,574 8.47 269,736 5.02
وجه نقد 219 0.01 115 0 93 0 247 0
واحد صندوق 471 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 1,884 0.04 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,430,570 -10.04 50,868 0.78 29,358 0.51 52,606 0.98
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 746,501 17.41 3,286,311 50.13 2,978,558 51.93 2,843,924 52.98