بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/09/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 622,041 20.13 2,230,841 49.97 1,924,413 58.88 1,630,779 64.18
اوراق مشارکت 869,511 28.14 203,745 4.56 146,443 4.48 0 0
سپرده بانکی 2,267,772 73.38 1,893,428 42.42 1,080,794 33.07 850,828 33.48
وجه نقد 266 0.01 504 0.01 399 0.01 80 0
سایر دارایی ها -,678,481 -21.95 123,361 2.76 106,224 3.25 58,280 2.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 282,648 9.15 820,918 18.39 704,823 21.57 650,124 25.58