بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 646,799 21.75 604,383 42.34 741,283 43.01 794,324 44.79
اوراق مشارکت 811,439 27.29 352,022 24.66 470,704 27.31 552,976 31.18
سپرده بانکی 2,117,971 71.22 419,215 29.37 482,856 28.01 393,835 22.21
وجه نقد 263 0.01 95 0.01 104 0.01 80 0
سایر دارایی ها -,608,532 -20.46 51,577 3.61 28,616 1.66 32,244 1.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 302,742 10.18 390,811 27.38 327,530 19 355,679 20.06