بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 644,913 21.03 1,598,829 58.88 1,234,435 55.66 881,374 44.96
اوراق مشارکت 844,484 27.53 83,020 3.06 61,519 2.77 203,944 10.4
سپرده بانکی 2,224,366 72.52 935,212 34.44 831,700 37.5 771,553 39.36
وجه نقد 271 0.01 415 0.02 296 0.01 80 0
سایر دارایی ها -,654,507 -21.34 93,644 3.45 89,933 4.05 103,431 5.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 292,198 9.53 643,096 23.68 571,959 25.79 560,524 28.59