بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 647,384 21.49 815,098 48.93 568,951 50.04 309,505 25.49
اوراق مشارکت 822,872 27.32 201,665 12.11 269,078 23.66 371,896 30.63
سپرده بانکی 2,162,380 71.79 559,974 33.62 223,667 19.67 498,648 41.07
وجه نقد 268 0.01 234 0.01 100 0.01 80 0.01
سایر دارایی ها -,627,187 -20.82 88,799 5.33 75,234 6.62 34,041 2.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 302,704 10.05 584,620 35.1 528,660 46.49 259,185 21.35