دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري بانك آينده 32,500 %65.00
2 بانك آينده 17,500 %35.00