بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/06/13

در مجمع سالانه 1397/06/13 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

  1. تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه گذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با 75 درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.
  2. امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.