بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1396.06.20

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز دوشنبه، مورخ 20/06/1396 ساعت 10 صبح در محل کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه: