ارکان صندوق

کارگزاری بانک آینده به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان به همراه توضیحات