مصوبات مجمع مورخ 1399/12/23 صندوق تجربه ایرانیان (اساسنامه)

به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1399/12/23 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

 

1- اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق:

      " تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه­ گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن­ ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه­ گذاری به همان نسبت) "

2- اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده 7 اساسنامه صندوق:

    "  در صورت تجزیه واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق، تعداد واحدهای ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."