مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1399/06/11

به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1399/06/11 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

1- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1399/04/14.

2- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

3- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق.