مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/05/11

بدینوسیله به استحضار می­رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/05/11 صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان مورد ذیل به تصویب رسید:

  • دوره فعالیت صندوق و تصدی ارکان تا تاریخ 1400/02/31 تمدید گردید.