تغییر فرم پذیره نویسی و رویه صندوق

به استحضار می رساند پیرو بخشنامه شماره 12010066 مورخ 1399/02/03 سازمان بورس و اوراق بهادار فرم پذیره نویسی صندوق و رویه پذیره نویسی ، صدور و ابطال  واحدهای سرمایه گذاری صندوق تجربه ایرانیان تغییر نمود که فرم و رویه جدید در قسمت مراحل سرمایه گذاری تارنمای صندوق بارگذاری شد.