مصوبات مجمع مورخ 1398/10/03

 به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1398/10/03 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

  •  دوره فعالیت صندوق و تصدی ارکان تا تاریخ 1399/05/15 تمدید گردید.
  • متولی صندوق از موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تغییر یافت.