مصوبات مجمع مورخ 1398/07/03

به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1398/07/03 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/11/15 (طبق شرایط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید طی دوره سه ماهه تمدید فعالیت) تمدید گردید.