مصوبات مجمع مورخ 1398/06/12 صندوق تجربه ایرانیان(امیدنامه)

به استحضار می­رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/06/12 صندوق تجربه ایرانیان مورد زیر به تصویب رسید:

- بند 8-3 امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت 225 میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال افزایش یافت."