مصوبات مجمع مورخ 1398/06/12

به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ1398/06/12 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

1- تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1398/04/14.

2- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

3- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق.