مصوبات مجمع مورخ 1397/06/13(امیدنامه)

درمجمع مورخ 1397/06/13 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

1-  تغییر کارمزد متولی از " سالانه پنج در ده هزار (0.0005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 300 میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال است " به " سالانه پنج در ده هزار (0.0005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر550 میلیون ریال است"؛

2- تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس از 150 میلیون ریال به 225 میلیون ریال؛