مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/06/13

در مجمع سالانه 1397/06/13 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

  • تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1397/04/14؛
  • انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  • تصدی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیانیک تدبیر به عنوان حسابرس؛
  • ماده ای به شرح "صندوق و ارکان آن همراه ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد" به متن اساسنامه اضافه شد.
  • بندهای زیر به مادهُ مربوط به اختیارات مجمع اضافه شد:
  1. تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه گذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با 75 درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.
  2. امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.