مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1397/06/13

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز سه شنبه مورخ 1397/06/13 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان،پلاک 327 طبقه پنجم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

- تصویب صورت های مالی منتهی به 1397/04/14

-  تغییر کارمزد ارکان

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.