رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری جدید صندوق

به استحضار می رساند رویه پذیره نویسی، صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری جدید صندوق تجربه ایرانیان در قسمت مراحل سرمایه گذاری تارنمای صندوق بارگزاری شد.