مصوبات مجمع مورخ 1397/01/29

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1397/01/29 موارد ذیل به تصویب رسید:

افزودن کارمزد سازمان مطابق با ابلاغیه شماره 12020090سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های صندوق.