مصوبات مجمع مورخ1396/10/02

مصوبات مجمع مورخ 1396/10/02صندوق تجربه ایرانیان به شرح ذیل می باشد:

1-تغییر رکن مدیرثبت صندوق از "بانک آینده"به "شرکت کارگزاری بانک آینده(سهامی خاص)".
2-تغییر زمان مجاز ثبت سفارش صدور و ابطال از ساعت 16به ساعت20در ماده 17و19 اساسنامه.