مصوبات مجمع مورخ 1396/10/02

مصوبات مجمع مورخ1396/10/02 صندوق تجربه ایرانیان به شرح ذیل می باشد:
• تغییر کارمزد مدیر به شرح"سالانه دو درصد(0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمدثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-4 امیدنامه صندوق وسالانه دو درصد (0.02) سودحاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری "؛
• اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه 12020087سازمان بورس اوراق بهادار؛
• اصلاح بند2-2-4قسمت"ج"به شرح "دریکی از بورس ها قابل معامله باشد".