دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1396/10/02

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیردر روز شنبه مورخ 1396/10/02 ساعت 8 صبح در محل کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327 ، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه:
- تغییر مدیر ثبت صندوق
- تغییر کارمزد ارکان
- تغییر حدنصاب امیدنامه
- تغیر ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال
- وسایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد.