مصوبات مجمع مورخ 20 06 1396

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1396/06/20 موارد ذیل به تصویب رسید.

     - صورتهای مالی صندوق برای دوره 1396/04/14 تصویب گردید.

     - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

     - حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر تغییر یافت.

     - حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه 150 میلیون ریال افزایش یافت.