آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1396.06.20

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز دوشنبه، مورخ 20/06/1396 ساعت 10 صبح در محل کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه:

  • تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 14/04/1396
  • و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.