مصوبات مجمع 03 03 1396

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1396/03/03، بند 8-3 امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت: