آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان 03 03 1396

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان جهت تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق روز چهارشنبه 03/03/1396 ساعت 11 در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.