مصوبات مجمع 27 11 1395(اساسنامه)

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 27/11/1395 موارد ذیل به تصویب رسید.
ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
موضوع فعاليت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی¬های سپردۀ بانکی، سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اخذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصيات دارایی¬های موضوع سرمایه¬گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه¬گذاری در هر یک از آن¬ها در امیدنامه ذکر شده است.
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بر اساس مجوز  شماره 15848/122 مورخ 07/10/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل