مصوبات مجمع 27 11 1395(امیدنامه)

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 27/11/1395 موارد ذیل به تصویب رسید.

 

•در  ماده 2-2 امیدنامه به موضوعات قابل سرمایه¬گذاری صندوق یک بند به عنوان "امکان اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله" افزوده گردید..

 

•حدنصابهای سرمایه گذاری مندرج در ماده 2-3 امیدنامه، مطابق ابلاغیه 12020072 سازمان بورس تصویب شد و به شرح ذیل تغییر یافت:

 


 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل