آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان 27 11 1395

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورجلسه زیر در روز چهارشنبه 27‏/١١‏/١٣٩٥ ساعت 9 صبح در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه پنجم  برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

-              افزودن امکان اخذ موقعیت در بازار اختیار معامله

-              سایر مواردی که درصلاحیت مجمع باشد