مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٧/٠٦

درمجمع مورخ ٠٦/٠٧/١٣٩٥ صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:
•  حق¬الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه ١٢٥ میلیون ریال افزایش یافت.
•  هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه¬های پشتیبانی آن¬ها به سالانه تا سقف١  میلیارد ریال افزایش یافت.
•  مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به حداکثر ١٥٠ میلیون ریال افزایش یافت. 
•  عبارت "سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده کالایی مشروط به اینکه منجر به تحویل فیزیکی نگردد" به بند ٢-٢ امیدنامه اضافه گردید.
•  عبارت "سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده کالایی به میزان حداکثر ٥% از کل دارایی¬های صندوق " به جدول حد نصاب سرمایه¬گذاری صندوق اضافه گردید.
•  با عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه¬گذاری ایران و پرداخت حق عضویت اولیه و سالانه کانون مذکور موافقت شد.