مصوبات مجمع سالانه

در مجمع ٠٦/٠٧/٩٥ صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٤/٠٤/١٣٩٥ تصویب گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.
تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس برای دوره مالی منتهی به ١٤/٠٤/١٣٩٦ تمدید شد.
ماده ٤ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:
موضوع فعاليت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی¬های سپردۀ بانکی، سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس، و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی¬های موضوع سرمایه¬گذاری و حدنصاب سرمایه¬گذاری در هریک از آن¬ها در امیدنامه ذکر شده است.