دعوت به مجمع سالانه

به استحضار می رساند مجمع صندوق با دستور جلسه به شرح ذیل در تاریخ ٩٥/٠٦/٢٠ ساعت ١٠ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل میگردد:
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ٩٥/٠٤/١٤
افزایش حق الزحمه حسابرس، هزینه دسترسی به تارنما و نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن، حق پذیرش و عضویت در کانون ها
تصمیم گیری در مورد عضویت صندوق ها در کانون نهادهای سرمایه گذاری
تصمیم گیری در مورد امکان سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد