مجمع صندوق

به استحضار میرساند مجمع صندوق تجربه ایرانیان به منظور افزایش سقف واحدهای قابل صدور، روز سه شنبه ٩٥/٠٦/٠٢ ساعت ١٠ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.