تمدید فعالیت صندوق

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ٩٥/٠٤/٠٩ صندوق تجربه ایرانیان، مدت فعالیت صندوق و ادامه تصدی ارکان آن تا تاریخ ١٣٩٨/٠٤/١٤ تمدید شد.