تغییر هزینه حسابرس و نرم افزار

به اطلاع می رساند با عنایت به مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٨ صندوق، حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه ١٠٠ میلیون ریال  و سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال افزایش یافت.