تغییر متولی و حسابرس

به اطلاع می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٨ صندوق ، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به موسسه حسابرسی دایارهیافت و متولی صندوق از موسسه حسابرسی آزمون پرداز به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود تغییر یافت.