مجمع تصویب صورتهای مالی

به اطلاع می رساند مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٤/٠٧/٠٤ تشکیل گردید. صورتهای مالی دوره منتهی به ١٣٩٤/٠٤/١٤ به تصویب رسید و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید.