مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان  در تاریخ ١٣٩٤/٠١/٢٩ در محل کارگزاری آینده تشکیل گردید و امیدنامه و اساسنامه جدید به تصویب مجمع صندوق رسید.