مجمع صندوق

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان جهت تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید در تاریخ ١٣٩٤/٠١/٢٩ در محل کارگزاری آینده تشکیل می گردد.