تغییر متولی

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می رساند متولی صندوق تجربه ایرانیان از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی آزمون پرداز تغییر یافت.