مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

بدینوسیله به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تجربه ایرانیان جهت اصلاح بند ٦-٤ امیدنامه در خصوص تغییر متولی، روز شنبه ٤/١١/٩٣ ساعت ١٤ و مجمع صندوق جهت اصلاح بند ٢-٢ و ٢-٣ امیدنامه در خصوص موضوعات مجاز سرمایه گذاری و حد نصاب داراییها روز شنبه ٤/١١/٩٣ ساعت ١٥ در محل دفتر کارگزاری آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه دهم برگزار می گردد.