کاهش حداقل واحد

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٣/٠٩/٠٨ حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری در صندوق از ١٠ واحد به ١ واحد تقلیل یافت.