مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

به اطلاع می رساند مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٣/٠٩/٠٨ در محل کارگزاری آینده تشکیل گردید. طبق مصوبات مجمع صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٣/٠٤/١٤ تصویب گردید، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام در سمت حسابرس ابقا شد، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری به ١ واحد کاهش یافت و حداکثر ساعت مجاز دریافت درخواست صدور توسط مدیر صندوق ١٦ تعیین گردید.