تغییر کارمزد متولی

به استحضار  می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان در تاریخ ٠٤/١٢/١٣٩٢ و تائید سازمان بورس و اوراق بهادار بند ٣-٨ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت.
"سالانه ٠.٠٥ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ٣٠٠میلیون ریال و حداکثر ٣٢٠ میلیون ریال است"