مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18

به استحضار میرساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18 صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

1-  تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ 1398/08/15؛

2-  تغییر آدرس صندوق به شرح " تهران، خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم پلاک 54"