تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان در بازار دوم فرابورس

به استحضار می‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري تجربه ایرانیان در تاريخ ٠٤/١٢/١٣٩٢و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بندهای ٢-٢-١، ٢-٢-٢ و ٢-٣ امیدنامه صندوق مذکور مبنی بر تصمیم گیری در خصوص امکان  سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان در بازار دوم فرابورس، تغییر یافت.