پذیره نویسی

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان از روز یکشنبه مورخ ٠٨/٠٣/١٣٩٠ لغایت پنج شنبه مورخ ١٢/٠٣/١٣٩٠ با سقف ٥٠٠ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.