اخبار

عنوان تاریخ درج
مصوبات مجمع مورخ 1399/12/23 صندوق تجربه ایرانیان (اساسنامه) 1400/01/22
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ1399/12/23 1399/12/13
مصوبات مجمع مورخ 1399/06/11 صندوق تجربه ایرانیان (امیدنامه) 1399/07/27
مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1399/06/11 1399/07/05
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ1399/06/11 1399/05/29
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/05/11 1399/05/15
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 99/05/11 1399/05/01
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/08
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 99/03/18 1399/03/03
ثبت اینترنتی درخواست صدور و ابطال 1399/02/23
تغییر فرم پذیره نویسی و رویه صندوق 1399/02/08
مصوبات مجمع مورخ 1398/10/03 (امیدنامه) 1398/11/02
مصوبات مجمع مورخ 1398/10/03 1398/10/28
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/10/03 1398/09/23
مصوبات مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/21
مصوبات مجمع مورخ 1398/06/12 صندوق تجربه ایرانیان(امیدنامه) 1398/06/30
مصوبات مجمع مورخ 1398/06/12 1398/06/24
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1398/07/03 1398/06/24
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/06/12 1398/06/02
مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/27
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/03/18 1398/03/01
مصوبات مجمع مورخ 1398/01/18 صندوق تجربه ایرانیان 1398/02/02
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/01/18 1398/01/06
لزوم ثبت نام در سامانه سجام 1397/08/29
مصوبات مجمع مورخ 1397/06/13(امیدنامه) 1397/08/20
مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/06/13 1397/07/02
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1397/06/13 1397/06/03
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری جدید صندوق 1397/05/29
مصوبات مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/11
مصوبات مجمع مورخ1396/10/02 1397/01/28
مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1397/01/29 1397/01/18
مصوبات مجمع مورخ 1396/10/02 1396/10/17
دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1396/10/02 1396/09/20
مصوبات مجمع مورخ 20 06 1396 1396/07/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1396.06.20 1396/06/13
مصوبات مجمع 03 03 1396 1396/03/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان 03 03 1396 1396/02/24
مصوبات مجمع 27 11 1395(اساسنامه) 1396/01/19
مصوبات مجمع 27 11 1395(امیدنامه) 1395/12/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق تجربه ایرانیان 27 11 1395 1395/11/16
افزایش تعداد شعب 1395/09/17
مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٧/٠٦ 1395/08/22
مصوبات مجمع سالانه 1395/08/02
مجمع صندوق 1395/06/27
دعوت به مجمع سالانه 1395/06/09
افزایش سقف 1395/06/03
مجمع صندوق 1395/05/31
تمدید فعالیت صندوق 1395/04/14
مجمع صندوق 1395/03/30
تغییر هزینه حسابرس و نرم افزار 1394/11/05
تغییر متولی و حسابرس 1394/10/21
دعوت به مجمع 1394/09/18
مجمع تصویب صورتهای مالی 1394/07/28
مجمع 1394/06/23
مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1394/02/29
مجمع صندوق 1394/01/31
اطلاعیه سازمان 1394/01/17
تغییر متولی 1393/11/29
مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1393/10/30
کاهش حداقل واحد 1393/09/26
تغییر هزینه حسابرس 1393/09/26
مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1393/09/26
مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1393/09/04
تغییر محل اقامت صندوق 1393/08/07
تغییر مدیریت 1393/08/06
تغییر کارمزد متولی 1393/02/16
تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان در بازار دوم فرابورس 1392/12/10
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1392/06/05
تغییر در اهداف و استراتژی ها،هزینه ها و کارمزد صدور وابطال 1392/01/17
پذیره نویسی 1390/03/07