مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ1399/12/23 (اساسنامه) 1400/01/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/23 صندوق تجربه ایرانیان (اساسنامه) 1400/01/22
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1399/12/23 1399/12/23
آگهی ثبت مجمع مورخ 1399/05/11 1399/08/14
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1399/06/11 صندوق تجربه ایرانیان (امیدنامه) 1399/07/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/11 صندوق تجربه ایرانیان (امیدنامه) 1399/07/27
نامه سازمان برای مجمع سالانه صندوق مورخ 1399/06/11(اساسنامه) 1399/07/05
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 1399/06/11 (اساسنامه) 1399/07/05
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1399/06/11 1399/06/11
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/05/11 1399/05/15
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/05/11 1399/05/15
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1399/05/11 1399/05/11
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/08
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/08
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1399/03/18 1399/03/18
آگهی ثبت مجمع مورخ 1398/10/03 1398/12/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/03 (امیدنامه) 1398/11/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/03 (اساسنامه) 1398/10/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/10/03 (اساسنامه) 1398/10/28
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1398/10/03 1398/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/21
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/07/03 1398/07/21
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1398/07/03 1398/07/03
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/06/12 (امیدنامه) 1398/06/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/12 تجربه ایرانیان (امیدنامه) 1398/06/30
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/06/12(اساسنامه) 1398/06/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/12 صندوق(اساسنامه) 1398/06/24
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1398/06/12 1398/06/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/27
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1398/03/18 1398/03/18
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/01/18 1398/02/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/18 صندوق تجربه ایرانیان 1398/02/02
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 98/01/18 1398/01/18
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/06/13(امیدنامه) 1397/08/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/13(امیدنامه) 1397/08/20
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/06/13 (اساسنامه) 1397/07/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/13 (اساسنامه) 1397/07/01
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/06/13 1397/07/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/13 1397/07/01
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 97/06/13 1397/06/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/11
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/29 1397/01/29
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/10/02(اساسنامه) 1397/01/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/10/02(اساسنامه) 1397/01/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/10/02 1396/10/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/02 1396/10/17
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1396/10/02 1396/10/02
صورتجلسه مجمع مورخ 20 06 1396(اساسنامه) 1396/07/04
نامه سازمان برای مجمع مورخ 20 06 1396(اساسنامه) 1396/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 20 06 1396(امیدنامه) 1396/07/04
نامه سازمان برای مجمع مورخ 20 06 1396(امیدنامه) 1396/07/04
حاضرین در مجمع مورخ 20 03 1396 1396/06/20
نامه سازمان برای مجمع مورخ 03 03 1396 1396/03/16
صورتجلسه مجمع مورخ 03 03 1396 1396/03/16
حاضرین در مجمع مورخ 03 03 1396 1396/03/03
نامه جدید سازمان برای مجمع مورخ 27 11 1395 1396/01/20
صورتجلسه مجمع مورخ 27 11 1395 امیدنامه 1395/12/11
نامه سازمان مجمع مورخ 27 11 1395 1395/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 27 11 95 اساسنامه 1395/12/08
صورتجلسه حاضرین در مجمع 1395/11/27
اطلاعیه دعوت به مجمع 1395/11/16
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/07/06 1395/08/22
صورتجلسه مجمع 1395/07/06 1395/08/22
نامه سازمان برای مجمع مورخ 95/07/06 1395/08/02
صورتجلسه سالانه صندوق مورخ 95/07/06 1395/08/02
حاضرین در مجمع 13950706 1395/07/06
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1395/06/03
نامه سازمان برای افزایش سقف 1395/06/03
حاضرین در مجمع 1395/06/02 1395/06/02
نامه سازمان برای مجمع 95/04/09 1395/04/14
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق 950409 1395/04/14
حاضرین در مجمع 950409 1395/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/09/28 مبنی بر تغییر هزینه ها 1394/11/05
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1394/09/28 مبنی بر تغییر هزینه ها 1394/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/09/28 و نامه سازمان 1394/10/22
حاضرین در مجمع 1394/09/28 1394/09/30
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال 94 1394/07/28
حاضرین در مجمع 13940704 1394/07/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1394/07/04 1394/07/28
صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید صندوق 1394/02/29
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید صندوق 1394/02/29
تایید صورتجلسه تغییر امیدنامه توسط سازمان 1394/02/29
صورتجلسه حاضرین در مجمع 13940129 1394/02/29
تایید صورتجلسه تغییر اساسنامه توسط سازمان 1394/02/29
صورتجلسه حاصرین در مجمع 13931104 1393/11/29
صورتجلسه تغییر متولی 1393/11/29
صورتجلسه حاضرین در مجمع 13930908 1393/09/26
مجمع تغییر هزینه حسابرس 1393/09/25
مجمع 13930908 1393/09/25
صورتجلسه حاصرین در مجمع 13921204 1393/09/10
صورتجلسه حاصرین در مجمع 13930605 1393/09/10
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز 1393/09/05
صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مورخ 1393/06/05 1393/08/07
صورت جلسه-امیدنامه به تاریخ 04/12/1392 1393/06/01
صورت جلسه-اساسنامه به تاریخ 04/12/1392 1393/06/01
صورتجلسه حاضرین در مجمع 921214 1393/05/13
مجمع مورخ 14/12/1392 1393/01/19
مجمع مورخ 18/01/1392 با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار 1392/09/03
مجمع 18/01/1392 1392/02/25
مجمع 24/08/1391 (نهایی) 1391/12/09
مجمع 24/08/1391 1391/08/24
مجمع 1391/04/27
مجمع موسس 1389/11/19