صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1400/01/14 1400/01/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/12/14 1399/12/19
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1399/10/14(حسابرسی شده) 1399/11/27
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/11/14 1399/11/20
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1399/10/14 1399/11/08
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1399/10/14 1399/11/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/10/14 1399/10/16
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/09/14 1399/09/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/08/14 1399/08/19
صورت مالی دوره سه ماهه صندوق منتهی به 1399/07/14 1399/08/12
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه صندوق منتهی به 1399/07/14 1399/08/12
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1399/07/14 1399/07/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/06/14 1399/06/19
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399/04/14 حسابرسی شده 1399/05/28
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1399/04/14حسابرسی شده 1399/05/28
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1399/05/14 1399/05/22
صورت مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق منتهی به 1399/04/14 1399/05/11
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399/04/14 1399/05/11
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1399/04/14 1399/04/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/03/14 1399/03/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/02/14 1399/02/17
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1399/01/14 1399/02/09
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1399/01/14 1399/02/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/01/14 1399/01/23
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/12/14 1398/12/21
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1398/10/14(حسابرسی شده) 1398/11/30
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/11/14 1398/11/23
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/10/14 1398/11/12
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1398/10/14 1398/11/12
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/10/14 1398/10/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/09/14 1398/09/19
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/08/14 1398/08/22
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/07/14 1398/08/13
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به 1398/07/14 1398/08/13
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/07/14(اصلاحیه) 1398/07/17
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/07/14 1398/07/16
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/06/14 1398/06/24
صورت مالی دوره سالانه منتهی به 1398/04/14 حسابرسی شده 1398/05/28
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1398/04/14 حسابرسی شده 1398/05/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/05/14 1398/05/20
صورت مالی دوره سالانه منتهی به 1398/04/14 صندوق 1398/05/09
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1398/04/14 1398/05/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/04/14 1398/04/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/03/14 1398/03/22
صورت وضعیت پورتفو صندوق منتهی به 1398/02/14 1398/02/22
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/01/14 1398/02/14
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1398/01/14 1398/02/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/01/14 1398/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق 1397/12/14 1397/12/22
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 13971014 حسابرسی شده 1397/11/24
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1397/10/14(حسابرسی شده) 1397/11/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/11/14 1397/11/21
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1397/10/14 1397/11/09
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1397/10/14 1397/11/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق تجربه ایرانیان منتهی به 1397/10/14 1397/10/23
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1397/09/14 1397/09/21
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/08/14 1397/08/23
صورت مالی سه ماهه صندوق منتهی به 1397/07/14 1397/08/12
گزارش عملکرد دوره سه ماهه صندوق منتهی به 1397/07/14 1397/08/01
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 13970714 1397/07/17
صورت وضعیت پرتفو صندوق مورخ 1397/06/14 1397/06/24
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره سالانه منتهی به 1397/04/14 1397/05/30
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/04/14حسابرسی شده 1397/05/30
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/05/14 1397/05/17
صورتهای مالی صندوق برای دوره یکساله منتهی به 14 04 1397 1397/05/13
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 1397/04/14 1397/05/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/04/14 1397/05/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/03/31 1397/04/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1397/02/31 1397/03/09
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 13970114 1397/02/15
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1397/01/31 1397/02/03
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/14 1397/01/28
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1396/12/29 1397/01/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1396/11/30 1396/12/07
صورتهای مالی شش ماهه برای دوره منتهی به 1396/10/14(حسابرسی شده) 1396/12/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 1396/10/30(اصلاحیه) 1396/11/11
صورت وضعیت پورتفو صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان 13961030 1396/11/10
صورتهای مالی شش ماهه برای دوره منتهی به 1396/10/14 1396/11/08
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره منتهی به 1396/10/14 1396/11/01
افشای پرتفو13960930 1396/10/10
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره منتهی به 1396/07/14(اصلاحیه) 1396/09/20
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره منتهی به 1396/07/14 1396/08/10
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/07/14 1396/07/30
صورتهای مالی صندوق برای دوره یکساله منتهی به 14 04 1396 (حسابرسی شده) 1396/06/06
صورت مالی صندوق برای دوره یکساله منتهی 13960414 1396/05/11
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 1396/04/14 1396/04/14
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1396/01/14 1396/02/13
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 1396/01/14 1396/01/23
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده برای دوره منتهی به 1395/10/14 1395/12/03
صورتهای مالی شش ماهه برای دوره منتهی به 1395/10/14 1395/11/11
گزارش شش ماهه صندوق تجربه ایرانیان منتهی به تاریخ 1395/10/14 1395/10/22
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره منتهی به 1395/07/14 1395/08/16
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق تجربه ایرانیان منتهی به 1395.07.14 1395/07/18
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه ماهه منتهی به 1395/04/14(ممهور) 1395/06/10
صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 95/04/14 1395/06/09
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 95/04/14 (اصلاحیه) 1395/05/24
صورتهای مالی صندوق برای دوره سالانه منتهی به 95/04/14 (حسابرسی نشده) 1395/05/13
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 95/04/14 1395/04/19
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/01/14 (اصلاحیه) 1395/03/11
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 13950114 1395/02/11
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده برای دوره منتهی به 14/10/1395 1395/02/03
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/01/14 1395/01/17
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/10/14 1394/12/09
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/10/14(اصلاحیه) 1394/11/25
صورتهای مالی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/10/14 1394/11/12
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/10/14 1394/10/20
صورتهای مالی سه ماهه برای دوره منتهی به 1394/07/14 1394/08/13
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1394/07/14 1394/08/09
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 13940414 1394/06/21
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه ماهه منتهی به 1394/04/14(اصلاحیه) 1394/06/04
صورتهای مالی سالانه منتهی به 14 تیر 1394 1394/05/26
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه ماهه منتهی به 1394/04/14 1394/05/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/01/14 با تایید متولی 1394/02/13
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1394/01/14 1394/01/23
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/10/14 حسابرسی شده 1393/12/04
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/10/14 با تایید متولی 1393/12/04
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/10/14 با تایید متولی 1393/11/13
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/10/14 1393/10/23
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1393/07/14 با تایید متولی 1393/09/05
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1393/07/14 1393/08/04
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1393/07/14 1393/08/04
صورت مالي نه ماهه منتهي به 14 فروردین 93 با تأييد متولي 1393/06/12
صورت مالی سالانه منتهی به 14 تیر 93 با گزارش حسابرس 1393/06/12
صورت مالی یکساله منتهی به 14 تیر 93 با تایید متولی 1393/05/04
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 14 تیر 93 1393/04/25
صورت مالی دوره 6ماهه منتهی به 14 دی1392- با تاید حسابرس 1393/03/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 14/01/1393 1393/02/30
صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به 14 فروزدین 1393 1393/02/30
صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به 14 فروزدین 1393 1393/02/13
صورت مالی شش ماهه منتهی به 14/10/1392 1392/11/23
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 14/10/1392 1392/11/12
صورت مالی شش ماهه منتهی به 14/10/1392 1392/11/09
صورت مالی سالانه منتهی 14 تیرماه 1392 با گزارش حسابرس 1392/11/02
صورت مالی سه ماهه منتهی به 14/07/1392 با تائید متولی 1392/09/13
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 14/07/1392 1392/09/06
صورت مالی سه ماهه منتهی به 14/07/1392 1392/09/06
صورت مالی سالانه منتهی 14 تیرماه 1392 با تائید متولی 1392/09/05
صورت مالی سالانه منتهی 14 تیرماه 1392 با تائید متولی 1392/08/12
صورت مالی سالانه منتهی به 14 تیر ماه 92 1392/05/21
صورت مالی شش ماهه منتهی به 14/10/1391 با گزارش حسابرس 1392/04/09
صورت مالی نه ماهه منتهی به 14/01/1392 با تائید متولی 1392/04/04
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به تاريخ 14/01/1392 1392/04/01
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 14/10/1391 1391/12/26
صورت مالی شش ماهه منتهی به 14/10/1391 1391/12/22
صورت مالی سه ماهه منتهی به 14/07/1391 با تایید متولی 1391/09/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 14/07/1391 1391/08/24
صورت مالی سه ماهه منتهی به 14/07/1391 1391/08/22
صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 14 تير 91 با تاييد حسابرس 1391/07/26
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 14 تیر 1391/05/16
صورت مالي براي دوره سال مالي منتهي به 14 تير 1391 1391/05/09
صورتهاي مالي نه ماهه 1391/01/16
گزارش عملكرد نه ماهه 1391/01/14
صورت مالی شش ماهه منتهی به 14 دی 1390/10/14
گزارش عملكرد 6 ماهه 1390/10/14
گزارش عملکرد سه ماهه 1390/07/25
صورتهاي مالي سه ماهه 1390/07/25